OK Magazine – Very

October Issue of OK Magazine:
sandra tang ok very magazine street stylesandra tang ok very magazine street style